Angelė Skrodenienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 148, mob. tel. 8 620 24 324
El. paštas: angele.skrodeniene@alytus.lt
Kabinetas: 404
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. vasario 29 d.

įsakymu Nr. DP-103-(4.26)

 

STRATEGINIO PLANAVIMO IR FINANSŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2.  Lygis – A.

3.  Kategorija – 12.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją planuoti, analizuoti, koordinuoti Alytaus miesto savivaldybės finansinius išteklius, rengti dokumentus paskoloms gauti iš valstybės biudžeto ir bankų, sudaryti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto projektą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – biudžeto pajamų ir išlaidų planavimo, biudžeto vykdymo koordinavimo ir  dokumentų rengimo paskoloms iš valstybės biudžeto ir bankų gauti, dokumentacijos perdavimo kontrolės – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų ekonominio arba finansinio darbo patirtį.

8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos įstatymus. Išmanyti Biudžeto sandaros, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sudarymą, vykdymą ir apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

9.2. bendrauti, bendradarbiauti.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti su skyriaus funkcijomis susijusią informaciją ir rengti teisės aktų projektus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

10.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office"  programų paketu ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programų paketais.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Įgyvendindamas skyriaus uždavinius, vedėjo pavaduotojas atlieka šias funkcijas:

11.1. Organizuoja, koordinuoja skyriaus veiklos nuostatuose nustatytų skyriaus tarnautojų veiklą;

11.2. rengia savivaldybės biudžeto projektą;

11.3. koordinuoja Veiklos valdymo informacinės sistemos AMSA VVIS finansų valdymo ir apskaitos posistemės (Biudžetas VS) finansavimo modulio duomenų tvarkymą;

11.4. rengia biudžeto projekto vaizdinę medžiagą miesto savivaldybės tarybai;

11.5. konsultuoja įstaigas sąmatų sudarymo klausimais;

11.6. metų pradžioje sutikrina asignavimų valdytojų patvirtintų sąmatų duomenis su tarybos patvirtintu biudžetu;

11.7. analizuoja biudžetinių įstaigų pateiktas sąmatas;

11.8. rengia ir teikia patvirtinto miesto savivaldybės biudžeto dokumentaciją Finansų ministerijai;

11.9. teikia svarstyti miesto savivaldybės tarybos komitetams, tarybai sprendimų projektus biudžeto klausimais;

11.10. rengia administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių projektus savivaldybės biudžeto klausimais;

11.11. rengia esant reikalui miesto savivaldybės tarybai informaciją apie biudžeto vykdymą;

11.12. rengia dokumentus, reikalingus paskoloms gauti iš valstybės biudžeto ir bankų;

11.13. rengia raštus ministerijoms, įmonėms ir organizacijoms, viešosioms įstaigoms bei biudžetinėms įstaigoms įvairiais biudžeto sudarymo ir vykdymo klausimais;

11.14. surenka, analizuoja ir teikia reikiamą suvestinę planinių duomenų informaciją ministerijoms ir kitoms institucijoms;

11.15. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

11.16. esant reikalui administracijos direktoriui pavedus, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas vedėjo atostogų, laikino nedarbingumo, ilgalaikės komandiruotės metu;

11.17. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus administraciniais aktais nustatytas funkcijas, skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos klausimais.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

12. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas  tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.