Angelė Skrodenienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 148, mob. tel. 8 620 24 324
El. paštas: angele.skrodeniene@alytus.lt
Kabinetas: 404
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m.  birželio 29 d.      

įsakymu Nr. DV-854

 

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2.  Lygis – A.

3.  Kategorija – 12.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją planuoti, analizuoti, koordinuoti Alytaus miesto savivaldybės finansinius išteklius, sudaryti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto projektą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – biudžeto pajamų ir išlaidų planavimo, biudžeto vykdymo, dokumentacijos perdavimo kontrolės – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų ekonominio arba finansinio darbo patirtį.

8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos įstatymus. Išmanyti Biudžeto sandaros, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sudarymą, vykdymą ir apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

9.2. bendrauti, bendradarbiauti.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti su skyriaus funkcijomis susijusią informaciją ir rengti teisės aktų projektus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

10.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office"  programų paketu ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programų paketais.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Įgyvendindamas skyriaus uždavinius, vedėjo pavaduotojas atlieka šias funkcijas:

11.1. Organizuoja, koordinuoja skyriaus veiklos nuostatuose nustatytų skyriaus tarnautojų veiklą;

11.2. rengia savivaldybės biudžeto projektą;

11.3. koordinuoja Veiklos valdymo informacinės sistemos AMSA VVIS finansų valdymo (Biudžetas VS) planavimo posistemės modulio duomenų tvarkymą;

11.4. rengia biudžeto projekto vaizdinę medžiagą miesto savivaldybės tarybai;

11.5. konsultuoja įstaigas sąmatų sudarymo klausimais;

11.6. metų pradžioje sutikrina asignavimų valdytojų patvirtintų sąmatų duomenis su tarybos patvirtintu biudžetu;

11.7. analizuoja biudžetinių įstaigų pateiktas sąmatas;

11.8. rengia ir teikia patvirtinto miesto savivaldybės biudžeto dokumentaciją Finansų ministerijai;

11.9. teikia svarstyti miesto savivaldybės tarybos komitetams, tarybai sprendimų projektus biudžeto klausimais;

11.10. rengia administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių projektus savivaldybės biudžeto klausimais;

11.11. rengia esant reikalui miesto savivaldybės tarybai informaciją apie biudžeto vykdymą;

11.12 rengia raštus ministerijoms, įmonėms ir organizacijoms, viešosioms įstaigoms bei biudžetinėms įstaigoms įvairiais biudžeto sudarymo ir vykdymo klausimais;

11.13 surenka, analizuoja ir teikia reikiamą suvestinę planinių biudžeto duomenų informaciją ministerijoms ir kitoms institucijoms;

11.14. Rengia Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius  vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje ir nustatytais terminais teikia juos Finansų ministerijai;
11.15. Parengus Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį rengia:
 11.15.1. Konsolidavimo kontrolės bendrąją ataskaitą (VSAKIS kodas KBA-B-KK-M)
11.15.2 Bendrąją konsoliduotųjų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaitą (VSAKIS kodas K-KKK-A-KK);

11.15.3. Konsolidavimo įrašų registrą (VSAKIS kodas K-PKA-D-KK).

11.16. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

11.17. esant reikalui administracijos direktoriui pavedus, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas vedėjo atostogų, laikino nedarbingumo, ilgalaikės komandiruotės metu;

11.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

12. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas  tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.