Arvydas Povilaitis

Arvydas Povilaitis

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 134, mob. tel. 8 612 87 748
El. paštas: arvydas.povilaitis@alytus.lt
Kabinetas: 312

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. sausio 28 d.

įsakymu Nr. DP-54-(4.26)

                                                                                     

MIESTO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti dujų, vandens, šilumos ir elektros energijos tiekimo paslaugų teikimą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios energetinės veiklos srities funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties išsilavinimą.

7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą. Išmanyti Lietuvos Respublikos energetikos sritį reglamentuojančius, Daugiabučių namų savininkų bendrijų, Gamtinių dujų įstatymais, funkcijomis susijusius Vyriausybės nutarimus, Šilumos tiekimo ir vartojimo, šilumos įrenginių priežiūros, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

8. Gebėti:

8.1. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

8.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

8.3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

9. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus.

10. Dirbti kompiuterio ,,Microsoft Office" programų paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Siekdamas užtikrinti jam priskirtų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

11.1. analizuoja dujų, vandens, šilumos ir elektros energijos tiekimo sutrikimų problemas;   

11.2. renka ir analizuoja duomenis apie pasiruošimą šildymo sezonui ir teikia pasiūlymus būklei pagerinti;                

11.3. konsultuoja gyventojus ir daugiabučių namų savininkų bendrijas, administratorius techninių paslaugų klausimais bei vykdo šių institucijų priežiūrą;

11.4. analizuoja miesto energetikos ūkio plėtros problemas;

11.5. prižiūri, kad miesto šilumos ūkis atitiktų Alytaus miesto specialųjį šilumos ūkio planą;

11.6. teikia siūlymus energetinių išteklių tausojimui savivaldybės pavaldumo įstaigose ir įmonėse;

11.7. teikia rekomendacijas energijos taupymo programoms ir jų įgyvendinimo būdus;

11.8. nagrinėja asmenų ir (arba) jų atstovų prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus dėl  paslaugų teikimo, teikia pasiūlymus, rengia atsakymo pareiškėjui projektus;

11.9. dalyvauja Investicijų į Alytaus miesto šilumos ūkį priežiūros komisijos veikloje;

11.10. rengia Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų energetinių resursų normatyvus;

11.11. inicijuoja ir rengia dokumentus viešųjų pirkimų konkursų procedūroms vykdyti, derina darbų atlikimo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą;

11.12. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;

12. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, darbe.

13. Nustatęs energetinių paslaugų teikimo pažeidimus, surašo aktą ir perduoda spręsti pagal kompetenciją atitinkamai institucijai.

14. Asmenims, padariusiems administracinius teisės pažeidimą, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal tuos Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu.

15. Nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas, vadovaudamasis Administracinių teisės pažeidimų kodeksu, pagal administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus.

16. Rengia ir derina miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pavestų darbų klausimais.

17. Tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.                   

18. Atlieka kitas įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas ir skyriaus vedėjo pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

19. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra pavaldus skyriaus vedėjui.