Aldona Pikienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 180
El. paštas: aldona.pikiene@alytus.lt
Kabinetas: 409
PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus
2014 m. vasario 26   d.

įsakymu Nr. PD-48

                                                                                                         

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti Alytaus miesto savivaldybės švietimo sistemos finansinę ir ekonominę veiklą pagal nustatytas funkcijas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Švietimo vadyba.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnį kaip 1 metų ekonominio darbo stažą.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktiškai Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Švietimo įstatymą, Valstybinės švietimo strategijos nuostatas ir kitus Lietuvos Respublikos Seimo arba Vyriausybės nutarimais patvirtintus valstybinę švietimo politiką reglamentuojančius dokumentus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei jais tvirtinamus dokumentus, Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba), savivaldybės mero (toliau – meras) ir savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktorius) teisės aktus švietimo klausimais, švietimo įstaigų vadybos, švietimo veiklos organizavimo, švietimo priežiūros ir švietimo stebėsenos dokumentus, viešojo administravimo procedūras, tarnybinio etiketo reikalavimus, Dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūros normas.

9. Gebėti:

9.1. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

9.2. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.3. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

9.4. dirbti komandoje.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją;

10.2. rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

10.3. užsienio kalbą (kalbas) pradedančiojo vartotojo B1 lygiu;

10.4. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programų paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

11.1. dirba skyriaus Švietimo organizavimo grupėje, teikia ekonominę ir statistinę informaciją apie savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Švietimo informacinių technologijų centrui, siekia, kad teikiama informacija būtų teisinga;

11.2. priima ataskaitas iš savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų ir sudaro suvestines statistines ataskaitas, reikalingas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, siekia, kad teikiama informacija būtų teisinga;

11.3 dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį: konsultuoja savivaldybės švietimo biudžetines ir viešąsias įstaigas metinių įstaigų veiklos ir tikslinių švietimo projektų parengimo klausimais, siekia, kad būtų jiems skirtas reikiamas finansavimas;

11.4. rengia savivaldybės metinių švietimo centralizuotų priemonių ir kitos veiklos priemonių projektą, atsižvelgdamas į skyriaus tarnautojų ir darbuotojų parengtas tikslines priemones, jį suderina su skyriaus vedėju, siekia, kad priemonėms būtų skirtas reikiamas finansavimas;

11.5. konsultuoja savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorius, vyr. buhalterius ir kitus darbuotojus komplektavimo, etatų nustatymo, darbo apmokėjimo, mokymo lėšų apskaičiavimo pagal mokinio krepšelio metodiką, mokyklų ūkio lėšų apskaičiavimo ir kitais finansiniais klausimais, siekia, kad lėšos būtų tinkamai suplanuotos ir efektyviai naudojamos;

11.6. organizuoja savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių, direktorių pavaduotojų ugdymui ir vyr. buhalterių pasitarimus, konsultacijas finansiniais klausimais, siekia, kad būtų racionaliai naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos;

11.7. koordinuoja savivaldybės Mokinių registro tvarkymą, siekia, kad duomenys būtų teisingi;

11.8. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Švietimo informacinių technologijų centro specialistais, kad būtų teisingai apskaičiuota specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti apimtis Alytaus miestui;

11.9. dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centro vykdomuose projektuose, kuriant ir vertinant savivaldybių švietimo valdymo informacinių sistemų rodiklių sistemos modelius;

11.10. rengia ekonominius bei kitus skaičiavimus, savivaldybės švietimo sistemos ekonominių rodiklių analizę, siekia, kad teikiamos analizės savivaldybės vadovams ir skyriaus vedėjui duomenys būtų tikslūs;

11.11. teikia informaciją apie savivaldybės švietimo finansinę būklę ir problemas visuomenei;

11.12. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl mokyklų finansavimo tvarkos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai, siekia kuo efektyvesnės finansavimo tvarkos;

11.13. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

11.14. bendradarbiauja su kitų šalies savivaldybių administracijų švietimo padalinių tarnautojais perimant jų ir skleidžia savo patirtį, siekiant užtikrinti kuo efektyvesnį švietimo sistemai skiriamų lėšų naudojimą;

11.15. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos egzaminų priežiūrą;

11.16. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų projektus švietimo sistemos finansiniais klausimais, atlieka jų ekonominį įvertinimą, siekia kuo efektyvesnio biudžeto lėšų naudojimo;

11.17. vykdo skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus švietimo ekonominiais ir finansiniais klausimais, siekia savivaldybės metinėje švietimo veiklos programoje numatytų prioritetinių krypčių ir iškeltų uždavinių įgyvendinimo, efektyvaus švietimo sistemai skiriamų lėšų naudojimo;

11.18. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, kad būtų pasiekti strateginiai savivaldybės tikslai. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

12. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.