Angelė Mažeikienė

archyvarė
Telefonas: (8 315) 55 173
El. paštas: angele.mazeikiene@alytus.lt
Kabinetas: Priimamojo 1 langelis
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2013 m. rugpjūčio 21 d.
įsakymu Nr. P-269

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO  SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vyresnysis specialistas yra savivaldybės administracijos specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš valstybės biudžeto.

 

II. PASKIRTIS

 

2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga valstybinei (perduoti savivaldybei) likviduotų įmonių archyvų tvarkymo funkcijai įgyvendinti.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis vyresnysis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities -  valstybinės (perduotos savivaldybei) likviduotų įmonių archyvų tvarkymo - funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRESNIAJAM SPECIALISTUI

 

4. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
5. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo darbo patirtį.
6. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Dokumentų ir archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą.
7. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus ir išvadas.
8. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" ir „Avilys" programų paketais.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRESNIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

9. Užtikrindamas savivaldybės likviduotų įmonių duomenų tvarkymą vyresnysis specialistas:
9.1 teisės aktų nustatyta Tvarka priima ir nagrinėja asmenų prašymus išduoti dokumentų kopijas iš likviduotų įmonių archyvo;
9.2. pagal kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka institucijoms, organizacijoms ir gyventojams pateikia dokumentų saugomų likviduotų įmonių archyve patvirtintas kopijas, išrašus;
9.3. bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba likviduotų įmonių klausimais;
9.4. teikia tarnybinę pagalbą LR krašto apsaugos, Vidaus reikalų ministerijų tarnyboms likviduotų įmonių archyvų klausimais;
9.5. pagal savo kompetenciją teikia dokumentus, reikalingus teisminiams procesams;
9.6. rengia ir teikia duomenis administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui apie pareiškėjams siunčiamus atsakymus ir prašomų dokumentų kopijas;
9.7. išduoda likviduotų įmonių ir įstaigų bylas (dokumentus) laikinai naudoti ir surašo perdavimo aktus;
9.8. atrenka archyve saugomų dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, neturinčių išliekamosios vertės bylas, naikinti;
9.9. esant reikalui surašo bylų dingimo aktus;
9.10. esant reikalui dalyvauja Dokumentų ekspertų komisijos darbe;
9.11. tvarko saugyklose saugomų dokumentų apskaitą tiesiniais metrais (matuoja dokumentus, tvarko jų suminę apskaitą);
9.12. analizuoja ir apibendrina informaciją, susijusią su likviduotų įmonių archyvinių dokumentų priėmimu, naikinimu, saugyklų plotų poreikio nustatymu;
9.13. dalyvauja rengiant informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų poreikį valstybės perduotai savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti;
9.14. Pagal savo kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus.
            
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRESNIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

 

10. Vyresnysis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.