Auksė Levandavičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 142, mob. tel. 8 615 44 243
El. paštas: aukse.levandaviciene@alytus.lt
Kabinetas: 306
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. balandžio 17 d.

įsakymu Nr. DV-490

 

TEISĖS  SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka atlikti personalo tvarkymo funkcijas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities vidaus administravimo ir personalo tvarkymo funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės ar vadybos ir  verslo administravimo krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo su personalu patirtį.

8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymus, Darbo kodeksą, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, tarnybinės etikos normas, tarnybinio protokolo reikalavimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.2. dirbti komandoje;

9.3. bendrauti, bendradarbiauti.

10. Mokėti:

10.1. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu;

10.2. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus bei išvadas.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Siekdamas užtikrinti tinkamą savivaldybės administracijos personalo srities tikslų įgyvendinimą:

11.1. rengia, derina, registruoja darbo sutartis, jų pakeitimus ir nutraukimo pagrindus, teikia pasirašyti administracijos direktoriui, supažindina darbuotojus;

11.2. rengia darbo sutartis, rekomendacijas,  pateikia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui apie darbuotojus, dirbančius pagal Užimtumo programą;

11.3. formuoja ir tvarko savivaldybės vadovų, savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), švietimo įstaigų vadovų, administracijos tarnautojų ir darbuotojų asmens bylas;

11.4. rengia savivaldybės mero potvarkius personalo ir tarnybinių komandiruočių klausimais, direktoriaus įsakymus tarnybinių komandiruočių ir siuntimo tobulinti kvalifikaciją klausimais;

11.5. registruoja savivaldybės mero potvarkius ir administracijos direktoriaus įsakymus personalo, atostogų suteikimo ir tarnybinių komandiruočių klausimais;

11.6. vizuoja prašymus ir kitus dokumentus dėl tarnybinių komandiruočių ar siuntimų tobulinti kvalifikaciją;

11.7. techniškai aptarnauja savivaldybės administracijos direktoriaus organizuojamus administracijos tarnautojų ir darbuotojų, savivaldybės ir švietimo įstaigų vadovų priėmimo į tarnybą konkursus ir atrankas bei įformina konkursų ir atrankų dokumentus;

11.8. supažindina tarnautojus ir darbuotojus su vidaus tvarką reglamentuojančiais teisės aktais, pareigybių aprašymais, tvarko savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų, valstybės tarnautojų, vykdančių viešojo administravimo funkcijas ir neįeinančių į struktūrinių padalinių sudėtį, supažindinimo su Kovos su korupcija programa ir priemonių planu apskaitos žurnalą, taip pat supažindinimo su Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir darbuotojų kolektyvine sutartimi apskaitos žurnalą;

11.9. organizuoja viešųjų pirkimų procedūras, sudaro numatomų pirkimų sąrašus ir rengia vykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas pagal skyriaus kompetenciją;

11.10. rengia ir teikia Alytaus teritorinei darbo biržai savivaldybės administracijos paraišką vykdyti darbus pagal Užimtumo programą;

11.11. rengia informaciją įstaigos vadovams apie savivaldybės administracijoje vykdomus darbus pagal Užimtumo programą;

11.12. analizuoja savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų profesinio tobulėjimo siekius, pagal valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo išvadas rengia mokymų poreikio suvestines, teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;

11.13. rengia ir teikia ataskaitas vykdomų funkcijų klausimais;

11.14. bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, vykdančiomis valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus;

11.15. rengia ir teikia Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų mokymo planus;

11.16. pildo ir teikia Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų mokymo ataskaitas;

11.17. tvarko archyvines personalo bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;

11.18. koordinuoja aukštųjų ir aukštųjų neuniversitetinių mokslo įstaigų studentų praktiką savivaldybės administracijoje;

11.19. nustatyta tvarka tvirtina priimtų savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų personalo klausimais, darbo sutarčių ir kitų personalo dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus;

11.20. rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia administracijos tarnautojų ir darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti, atsakymų projektus institucijoms ir pareiškėjams ir atsako už šių duomenų teisingumą ir išsamumą;

11.21. kontroliuoja, kad savivaldybės tarnautojai ir darbuotojai, vykę į tarnybines komandiruotes, laiku pateiktų komandiruočių ataskaitas;

11.22. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį yra paskirtas, veikloje;

11.23. dalyvauja rengiant vidaus administracinius teisės aktus, priskirtus personalo kompetencijai;

11.24. bendradarbiauja su kitais padaliniais, konsultuoja jų tarnautojus ir darbuotojus savo kompetencijos klausimais, teikia informaciją apie personalo valdymo naujoves ir jų taikymą;

11.25. bendrauja ir bendradarbiauja su savivaldybės įstaigų, įmonių vadovais teikdamas konsultacijas ir tarnybinę pagalbą vykdomų funkcijų klausimais;

11.26. rengia skyriui reikalingų kanceliarinių priemonių sąrašą bei užtikrina jų paskirstymą;

11.27. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

13. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.