Aistė Kuniejienė

vyriausioji specialistė (vaiko auginimo atostogose)
Telefonas: (8 315) 55 105, mob. tel. 8 616 21 355
El. paštas: aiste.kuniejiene@alytus.lt

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės mero

2017 m. vasario 24  d.

potvarkiu  Nr. M-11

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija –  10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga savivaldybės dokumentams valdyti ir tvarkyti, padėti organizuoti savivaldybės mero ir mero pavaduotojo (-ų)  darbą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities –  dokumentų ir veiklos administravimo – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba vadybos ir verslo administravimo krypties  išsilavinimą.

7. Turėti viešojo administravimo patirtį.

8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Dokumentų ir archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą.

9. Gebėti:

9.1.  savarankiškai planuoti, organizuoti  ir atlikti savo veiklą, gebėti rengti vidaus teisės aktus šios pareigybės kompetencijos klausimais;

9.2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas;

9.3. bendrauti, bendradarbiauti;

9.4. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu, su informacine dokumentų valdymo sistema ,,Avilys".

9.5. Mokėti anglų kalbą ne mažesniu nei pažengusio vartotojo lygmens  B2  lygiu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10. Teikia tarnybinę pagalbą savivaldybės tarybos nariams, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams, savivaldybės įstaigų, įmonių vadovams, atstovams ir darbuotojams dėl savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektų rengimo.

11. Rengia savivaldybės mero potvarkių projektus.

12. Nustatyta tvarka tvirtina ir teikia Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje, atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, įmonėms, įstaigoms priimtų tarybos sprendimų, mero potvarkių nuorašus, išrašus, kopijas.

13. Rengia mero ir mero pavaduotojų savaitės darbo planus, skelbia juos savivaldybės interneto portale  ir informuoja savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos ir kitų institucijų vadovus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie pasitarimus, oficialius, dalykinius susitikimus, posėdžius.

14. Administruoja savivaldybės vadovų telekomunikacijų darbą – organizuoja savivaldybės mero ir mero pavaduotojų telefoninius pokalbius, perduoda telefonogramas, perduoda žinias, gautas komunikacijos priemonėmis.

15. Organizuoja ir koordinuoja savivaldybės mero ir mero pavaduotojų oficialių delegacijų, svečių, lankytojų tinkamą priėmimą ir aptarnavimą, esant reikalui rūpinasi suvenyrų, reprezentacinių dovanų paruošimu.

16. Rengia mero ir mero pavaduotojų padėkų, sveikinimų, kvietimų savivaldybės tarybos nariams, valstybės tarnautojams, darbuotojams, institucijoms ir miesto bendruomenės nariams projektus, organizuoja sveikinimams reikalingų reprezentacinių suvenyrų ir gėlių užsakymą.

17. Dalyvauja analizuojant asmenų prašymų ir skundų, adresuotų savivaldybės vadovams, eigą.

18. Teikia savivaldybės mero ir mero pavaduotojams informaciją iš savivaldybės administracijos skyrių apie atliktus darbus.

19. Saugo miesto savivaldybės tarybos ir savivaldybės mero antspaudus ir naudoja juos  pagal Savivaldybės tarybos reglamente nustatytą tvarką.

20. Organizuoja savivaldybės mero ir mero pavaduotojų darbo vietų aprūpinimą organizacinės technikos, kanceliarijos priemonėmis – sudaro sąlygas efektyviai dirbti.

21. Derina Tarybos posėdžių salės ir Pasitarimų salės užimtumą, aptarnauja juose vykstančius renginius, prižiūri savivaldybės mero ir mero pavaduotojo kabinetų, priimamojo tvarką.

22. Tvarko savivaldybės mero  ir mero pavaduotojų kontroliuojamas užduotis dokumentų valdymo sistemoje „Avilys", kontroliuoja savivaldybės vadovams pateikiamų dokumentų rengimo, vizavimo eigą, tikrina, ar valstybės tarnautojų pateikiami dokumentai tinkamai parengti ir įforminti.  

23. Spausdina iš dokumentų valdymo  sistemos „Avilys" savivaldybės mero, mero pavaduotojų siunčiamuosius dokumentus, teisės aktus, sutartis ir teikia savivaldybės merui ir mero pavaduotojams pasirašyti.

24. Pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Tarybos ir mero sekretoriato veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo.

25. Užtikrina gaunamos informacijos konfidencialumą ir tinkamą jos apsaugą.

26. Rengia ir teikia ataskaitas vykdomų funkcijų klausimais.

27. Dalyvauja organizuojant savivaldybės tarybos posėdžius.

28. Įstatymų, tarybos veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka kompiuterizuotose dokumentų valdymo sistemose ir savivaldybės interneto portale registruoja ir viešina dokumentų bei teisės aktų projektus.

29. Įstatymų, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka kompiuterizuotose dokumentų valdymo sistemose ir savivaldybės interneto portale registruoja ir viešina dokumentus bei priimtus teisės aktus.

30. Dalyvauja savivaldybės merui pasirašyti teikiamų savivaldybės tarybos sprendimų originalų rengime, teikia juos pasirašyti savivaldybės merui.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

                     

31. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus Tarybos ir mero sekretoriato vadovui.