Arvydas Kavaliauskas

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 124
El. paštas: arvydas.kavaliauskas@alytus.lt
Kabinetas: 313
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m.  sausio 28 d.

įsakymu Nr. DP-54-(4.26)

                                                                                                           

MIESTO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 9.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti ir administruoti Alytaus miesto valstybinėje žemėje esančių statybviečių tvarkymą, žemės darbų atlikimą, smulkius gatvių ir šaligatvių remonto darbus, žvyruotų gatvių priežiūrą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – Alytaus miesto valstybinėje žemėje esančių statybviečių tvarkymo, žemės darbų atlikimo, smulkių gatvių ir šaligatvių remonto darbų, žvyruotų gatvių priežiūros atlikimo kontrolė ir administravimo – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti:

6.1. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. ne mažiau kaip 1 metų statybos (kelių tiesimo) darbo patirtį.

7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymą, Statybos įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, statybos techninių reglamentų reikalavimus ir taisykles, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

8. Gebėti:

8.1. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

8.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

8.3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

9. Mokėti:

9.1.  valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus;

9.2. dirbti ,,Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10. Vyriausiasis specialistas, siekdamas įgyvendinti jam priskirtos srities uždavinius atlieka šias funkcijas:

10.1. administruoja ir kontroliuoja Alytaus miesto valstybinėje žemėje atliekamų žemės darbų vykdymą:

10.1.1. išduoda žemės darbų sutikimus,

10.1.2. priima atliktus žemės darbus, 

10.1.3.  rengia šių darbų atlikimo ataskaitas;

10.2. organizuoja ir prižiūri smulkius gatvių ir šaligatvių remonto darbus mieste, vykdo gatvių ir šaligatvių smulkių remonto darbų mieste atlikimo priežiūrą, tikrina apimtis, pasirašo darbų priėmimo aktus;

10.3. vykdydamas žvyruotų gatvių priežiūrą tikrina pagal sutartyje numatytus vertinimo kriterijus, surašo patikrinimo aktus, rengia užsakymus ir pasirašo darbų priėmimo aktus;

10.4. organizuoja gatvių greideriavimo (sniego valymo) darbus ir pasirašo darbų priėmimo aktus;

10.5. inicijuoja ir rengia dokumentus viešųjų pirkimų konkursų procedūroms vykdyti, rengia ir derina darbų atlikimo sutartis su viešojo konkurso laimėtoju ir kontroliuoja jų vykdymą;

10.6. rengia ir derina metinius, perspektyvinius smulkių remonto darbų mieste atlikimo planus;

11. nagrinėja asmenų prašymus, skundus visais pavestų darbų klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymų projektus;

12. organizuoja Saugaus eismo komisijos darbą, apie jos veiklą rengia informaciją Viešųjų ir užsienio ryšių skyriui;

13. rengia ir derina Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl eismo ribojimo miesto gatvėse vykdant žemės darbus projektus ir kitų įsakymų projektus;

14. rengia ir derina miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pavestų darbų klausimais;

15.  rengia ir derina darbų atlikimo sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą;

16. Tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

17. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas, skyriaus vedėjo paskirtas užduotis pagal skyriaus kompetenciją.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

18. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.