Auksė Juonienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 115, mob. tel. 8 626 56 460
El. paštas: aukse.juoniene@alytus.lt
Kabinetas: 411
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. kovo 18 d.

įsakymu Nr. DP-144-(4.26)

 

TURTO VALDYMO IR VERSLO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

 3. Kategorija – 13.

 

II SKYRIUSPASKIRTIS

 

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriui priskirto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir valstybės turto, perduoto valdyti patikėjimo teise, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administravimo, statinių, kurie neturi savininkų pripažinimo bešeimininkiais, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimo, prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos viešose vietose nustatymo, leidimų (licencijų) prekiauti išdavimo, vietinių rinkliavų prekybai nustatymo - funkcijų įgyvendinimą.

 

 VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias preigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės patikėjimo ir nuosavybės teise valdomo turto (išskyrus žemę) naudojimo, disponavimo juo bei valdymo,  savivaldybės turto privatizavimo, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimo programų įgyvendinimo, leidimų (licencijų), reikalingų mažmeninei (didmeniniai) prekybai, išdavimo organizavimo, savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse bei viešosiose įstaigose, mieste esančių statinių techninės priežiūros kontrolės – funkcijas.

 

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ne žemesnio kaip magistro kvalifikacinio laipsnio socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį, iš jų 1 metų vadovaujančio darbo patirtį ir 1 metų viešojo administravimo subjektų patikėjimo ir nuosavybės teise valdomo turto (išskyrus žemę) naudojimo, disponavimo juo bei valdymo, patirtį.

8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Civilinį kodeksą, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Korupcijos prevencijos, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo, Rinkliavų, Alkoholio kontrolės, Tabako kontrolės, Viešųjų pirkimų įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus pagal skyriaus funkcijas.

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.

10. Mokėti:

10.1. analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti dokumentus, planuoti ir organizuoti darbą;

10.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programiniu paketu.

                                                                                      

V SKYRIUS  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Siekdamas užtikrinti skyriui iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

11.1. organizuoja skyriaus  darbą ir darbuotojų funkcinį veiklos paskirstymą, vadovaudamasis skyriaus veiklos nuostatais, kontroliuoja skyriaus tarnautojų veiklą;

11.2. organizuoja savivaldybei nuosavybės teise, panaudos, patikėjimo, nuomos pagrindais turimo ir gaunamo turto valdymą ir naudojimą;

11.3. teikia siūlymus savivaldybės turto valdymo klausimais;

11.4. organizuoja miesto savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų turto valdymo, verslo ir kitais klausimais įgyvendinimą ir kontrolę;

11.5. rengia valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisykles, dokumentų projektus visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais, kai visų akcijų savininkė yra savivaldybė;

11.6.  rengia Atstovavimo savivaldybei viešosiose įstaigose taisykles;

11.7. dalyvauja savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų valdymo organų, į kuriuos paskirtas, veikloje;

11.8. organizuoja Savivaldybės turto privatizavimo programų rengimą;

11.9. organizuoja Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros skatinimo priemonių plano rengimą;

11.10. organizuoja socialinio būsto pirkimo procedūras, jų įgyvendinimą, vykdo kontrolę;

11.11. rengia ir teikia pasiūlymus Lietuvos savivaldybių asociacijai dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų pagal skyriaus kompetenciją;

11.12. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais;

11.13. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje;

11.14. bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijų valstybės tarnautojais, perimdamas jų patirtį turto valdymo, privatizavimo, verslo ir kitais klausimais;

11.15. rengia skyriaus nuostatus ir juos, esant reikalui, tikslina;

11.16. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus;

11.17. išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas miesto viešosiose vietose;

11.18. rengia dokumentus dėl skyriaus karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo;

11.19. rengia ir vizuoja miesto savivaldybės tarybos, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais ir teikia dėl jų išvadas;

11.20. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

11.21. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos direktoriaus pavaduotojo, kontroliuojančio ir koordinuojančio skyriaus veiklą, nurodymais pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos klausimais.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

12. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui, tiesiogiai koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus darbą.