Agnė Grigaliūnaitė

viešųjų ryšių specialistas
Telefonas: (8 315) 55 118
El. paštas: agne.grigaliunaite@alytus.lt
Kabinetas: 212

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. liepos 25 d.

įsakymu Nr. DV-896

 (Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 5 d.

įsakymo Nr. DV-1214

redakcija)

 

VIEŠŲJŲ IR UŽSIENIO RYŠIŲ SKYRIAUS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus viešųjų ryšių specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

3.2. būti gerai susipažinusiam su Vietos savivaldos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir Visuomenės informavimo įstatymais, išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Valstybės tarnybos, Valstybinės kalbos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

3.3. gebėti:

3.3.1. planuoti savo darbą, nusistatyti prioritetus;

3.3.2. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti pranešimus spaudai;

3.3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją, įskaitant ir visuomenės apklausos, rinkos tyrimus ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas;

3.4. mokėti:

3.4.1. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu, programa  „PowerPoint";

3.4.2. anglų kalbą C1 lygiu;

3.5. Domėtis ekonomikos ir verslo naujienomis.

3.6. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Darbuotojas vykdo Alytaus miesto savivaldybės, ūkio, verslo ir investicijų naujienų komunikacijos ir visuomenės bei ūkio subjektų įtraukimo į viešųjų sprendimų priėmimą projektų vadybos funkcijas. Užtikrindamas šią veiklą:

4.1. dalyvauja susitikimuose, renginiuose, įvykiuose, problemų sprendimo procesuose, susijusiuose su kuruojama sritimi, rengia komunikacijos projektus arba viešina atitinkamus įvykius, įskaitant ir informacijos rengimą anglų kalba;

4.2. sudaro ir vykdo visuomenės nuomonės tyrimo bei visuomenės, visuomenei atstovaujančių organizacijų ar ūkio subjektų įtraukimo į viešųjų sprendimų priėmimą projektus.

5. Pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo.

6. Esant reikalui, rengia informaciją savo veiklos klausimais.

7. Vykdo projektus, susijusius su savo kompetencijos srities procesų tobulinimu.

8. Nustatyta tvarka tvarko savo veiklos dokumentus, sudaro archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą.

9. Vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.