Asta Čepulė

pakaitinė vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 137, mob. tel. 8 618 80 621
El. paštas: asta.cepule@alytus.lt
Kabinetas: 408

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. DV-1528

 

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I  SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti nematerialaus, ilgalaikio materialaus, biologinio turto, atsargų apskaitą ir vykdyti jam priskirtos srities einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę ir užtikrinti apskaitos teisingumą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo buhalterinės apskaitos ir finansų kontrolės funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Buhalterinės apskaitos, Biudžeto sandaros įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau –VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

4.3.gebėti:

4.3.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.3.2. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

4.3.3. dirbti komandoje;

4.3.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.4. mokėti:

4.4.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.4.2. dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJOFUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. vadovaudamasis VSAFAS  ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko jam priskirtos srities buhalterinę apskaitą:

5.1.1 sutikrina su sutartimis, perdavimo- priėmimo aktais, patvirtintomis tvarkomis ir kitais teisės aktais ir suveda į VVIS posistemę Biudžetas VS visas ūkines operacijas, susijusias su nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio turto ir atsargų judėjimu (pajamuoja pagal perdavimo-priėmimo aktus, nurašo pagal nurašymo aktus, suveda ir pakeičia  duomenis pagal atsakingų ir kitų asmenų pateiktą informaciją ir kt.) ir užtikrina jų teisingumą;

5.1.2. sutikrina, suformuoja ir  atspausdina iš apskaitos sistemos ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje aktus ir turto atidavimo naudoti aktus (taikoma ūkiniam inventoriui), pateikia tuos aktus pasirašyti atsakingiems asmenims ir atsako už duomenų teisingumą;

5.1.3. analizuoja, sistemina ir tvarko gauto pagal panaudos, nuomos ir pasaugos sutartis turto apskaitą nebalansinėse sąskaitose pagal sutartis;

5.1.4. kontroliuoja, analizuoja ir tvarko ūkinio inventoriaus apskaitą nebalansinėse sąskaitose pagal atsakingus asmenis ir buvimo vietas;

5.1.5. nustatytais terminais formuoja, sutikrina ir teikia skyriaus vedėjo pavaduotojui duomenis, reikalingus biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkiniams sudaryti ir užtikrina pateiktų duomenų teisingumą;

5.1.6. sutikrina su galiojančiais teisės aktais, paskaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir atsako už duomenų teisingumą;

5.1.7. analizuoja duomenis, priima sprendimus, užpildo ilgalaikio turto korteles ir atsako už duomenų teisingumą;

5.1.8. sutikrina apskaitos registrus, parengia nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio turto ir atsargų inventorizacijos aprašus pagal atsakingus asmenis, atskirais atvejais pagal turto buvimo vietas ir atsako už duomenų teisingumą;

5.1.9. išanalizuoja apskaitos registrus ir išsiunčia raštus apie inventorizaciją įstaigoms, kurioms turtas yra perduotas panaudos pagrindais;

5.1.10. išanalizuoja ir sutikrina inventorizacijos aktus ir sudaro pastabų suvestinę;

5.1.11. sutikrina apskaitos registrų duomenis, juos išanalizuoja, sudaro ir teikia  turto statistines ataskaitas Turto valdymo ir verslo skyriui ir atsako už duomenų teisingumą;

5.1.12. suformuoja mėnesio, ketvirčio apskaitos registrus, sutikrina apskaitos duomenis pagal detaliausius požymius ir atsako už duomenų teisingumą;

5.1.13. sudaro kiekvieno objekto nebaigtos statybos bylą, kaupiant joje atliktų darbų aktų kopijas nuo statybos pradžios, kontroliuoja ar visi dokumentai pateikti, ar objekto statyba nepabaigta;

5.1.14. tvarko nebaigtos statybos objektų apskaitą pagal finansavimo šaltinius, sutikrina su apskaitos registrais;

5.1.15. baigus statyti objektą, išanalizuoja sukauptus dokumentus ir  su savivaldybės administracijos tarnautoju, atsakingu už projekto vykdymo priežiūrą, suderina  nebaigtos statybos objekto vertę, sukauptą per visą statybos laikotarpį;

5.1.16. išanalizuoja apskaitomus ilgalaikio turto objektus ir jeigu buvo atlikti rekonstrukcijos, remonto darbai turto, kurį apskaito kitos savivaldybės biudžetinės įstaigos, išbraukia tą objektą iš nebaigtos statybos ir išsiunčia aktus (kopijas) kartu su Buhalterine pažyma tai įstaigai;

5.1.17. gavus informaciją iš kitų skyrių apie objekto užbaigimą,  ją išanalizuoja, sukontroliuoja atliktų darbų sumas, priima sprendimą, surašo buhalterinę pažymą ir perkelia turtą į kitas turto grupes;

5.1.18. išanalizuoja, sukontroliuoja per visus metus  gauto ir perduoto turto sumas ir su juo susijusias finansavimo sumas ir suderina jas VSAKIS;

5.1.19. išanalizuoja, sutikrina, parengia ir suveda į VSAKIS metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto formas, susijusias su ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, atsargomis.

5.2. atlieka jam priskirtos srities einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę ir  atsako už tai, kad.

5.2.1. visos ūkinės operacijos būtų įtrauktos į apskaitos registrus tik pagal pateiktus dokumentus, laiku ir tik vieną kartą;

5.2.2. apskaitos registrų likučiai kiekvieną mėnesį sutikrinti su Didžiosios knygos sąskaitos apyvartos likučiais;

5.2.3. turtas pajamuojamas pagal sąskaitas faktūras arba pridedamus prie jų dokumentus (perdavimo–priėmimo, komplektavimo aktus ir pan. dokumentus);

5.2.4. kiekviena ūkinė operacija priskirta lėšų šaltiniui, programai, priemonei, valstybės funkcijai ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsniui;

5.2.5. kiekvienai ūkinei operacijai surašytas buhalterinis įrašas, priskiriant debeto ir kredito sąskaitas ir sumas;

5.2.6. sutikrinta kiekvieno gauto apskaitos dokumento privalomi rekvizitai ir sumos;

5.2.7. kiekvienas apskaitos dokumentas pasirašytas atsakingų asmenų, vykdančių einamąją ir išankstinę kontroles;

5.2.8. sudaryti ir pasirašyti visi atskiru administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti apskaitos registrai;

5.3. priima sprendimą, parengia ir pasirašo buhalterines pažymas  jam priskirtos srities  klausimais;

5.4. bendrauja ir bendradarbiauja, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą administracijos darbuotojams, Turto valdymo ir verslo skyriui, įstaigoms, kurioms perduotas turtas panaudos pagrindais, savo kompetencijos klausimais;

5.5. kaupia, sistemina, analizuoja ir rengia įvairią informaciją apie jam priskirtos srities apskaitos duomenis skyriaus vedėjui, kontroliuojančioms institucijoms, savivaldybės vadovams, tarybos nariams ir kt.;

5.6. teikia veiklos tobulinimo pasiūlymus;

5.7. asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą;

5.8. dalyvauja savivaldybės komisijų ir darbo grupių, sudarytų administracijos direktoriaus įsakymu, darbe;

5.9. pagal nustatytus reikalavimus archyvuoja jam priskirtos srities buhalterinius dokumentus;

5.10. tvirtina jam priskirtos srities dokumentų kopijas;

5.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vyriausiasis specialistas  tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.