Asta Čepulė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 172, mob. tel. 8 618 80 621
El. paštas: asta.cepule@alytus.lt
Kabinetas: Priimamojo 2 langelis

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. liepos 25 d.

įsakymu Nr. DP-197

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija –  10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti savivaldybės teikiamas administracines paslaugas, registruoti dokumentus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities vidaus administravimo funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje.

8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Dokumentų ir archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą.

9. Gebėti:

9.1.  savarankiškai planuoti, organizuoti  ir atlikti savo veiklą,

9.2. gebėti rengti teisės aktus, susijusius su vykdomomis funkcijomis;

9.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas;

9.4. gebėti bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

9.5. mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programiniu paketu.

                 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10. Siekiant įgyvendinti skyriui teisės aktų pavestus veiklos tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

10.1. administruoja ir įformina savivaldybės teikiamas administracines paslaugas;

10.2. teikia asmenims informaciją apie savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų procedūras;

10.3. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą procesų bei administracinių paslaugų valdymo klausimais;

10.4. rengia savivaldybės teikiamų paslaugų sąrašą bei teisės aktų projektus dėl šio sąrašo patvirtinimo, pakeitimo;

10.5. administruoja ir įformina savivaldybės teikiamas administracines paslaugas, nustatyta tvarka keičia savivaldybės teikiamų paslaugų specifikacijas informacinėje sistemoje „Avilys";

10.6.  konsultuoja savivaldybės administracijos specialistus administracinių paslaugų teikimo klausimais;

10.7. rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

10.8. rengia administracinių paslaugų teikimo ataskaitas;

10.9. rengia bei teikia duomenis administracinių paslaugų stebėsenos rodikliams paskaičiuoti;

10.10. registruoja sąskaitas faktūras, savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir įmonių ataskaitas ir dokumentus į Jungtinius  registrus;

10.11. Išduoda leidimus laidoti, pažymas ir kitus su administracinių paslaugų teikimu susijusius dokumentus;

10.12. Vykdo kitas teisės aktais numatytas funkcijas ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti  įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

11. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.