Antanas Butkevičius

vedėjo pavaduotojas
Telefonas: (8 315) 55 150, mob. tel. 8 620 24 321
El. paštas: antanas.butkevicius@alytus.lt
Kabinetas: 430
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                                                               

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. birželio 29 d.

įsakymu Nr. DV-854

 

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS  VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 13.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga formuoti, diegti ir įgyvendinti strateginio ir investicijų planavimo sistemą Alytaus miesto savivaldybėje.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – strateginio, investicijų planavimo sistemos įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje – funkcijas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti:

6.1. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.

7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius strateginį ir investicijų planavimą, Dokumentų rengimą.

8. Gebėti:

8.1. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

8.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

9. Mokėti:

9.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktų projektus;

9.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programų paketais.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

10. Siekdamas užtikrinti iškeltų uždavinių įgyvendinimą, vedėjo pavaduotojas atlieka šias funkcijas:

10.1.  dalyvauja rengiant ir tikslinant regiono plėtros planą, regiono projektų sąrašą ir regiono integruotų teritorijų vystymo programą;

10.2. rengia siūlymus ir ataskaitas Lietuvos Respublikos ministerijoms apie savivaldybės dalyvavimą institucijų programose;

10.3. užtikrina miesto savivaldybės strateginio planavimo, biudžeto sudarymo, patikslinimo ir jo apskaitos, savivaldybės paskolų apskaitos, asignavimų valdytojų finansavimo ir kitų pagal skyriaus kompetenciją klausimų sprendimo organizavimą laiku;

10.4. organizuoja savivaldybės veiklos strateginio plano rengimą ir jį derina su Alytaus miesto plėtros strateginiu planu, teikia svarstyti bei tvirtinti;

10.5. analizuoja ir apibendrina savivaldybės veiklos ir plėtros strateginių planų, savivaldybės administracijos metinio plano įgyvendinimą ir teikia išvadas bei pasiūlymus vadovybei;

10.6. rengia pasiūlymus ir bendradarbiauja su ministerijomis, departamentais, Savivaldybių asociacija, kitomis institucijomis strateginio planavimo, miesto, regioninės ir nacionalinės plėtros klausimais;

10.7. nagrinėja ir analizuoja kitų miestų, šalių strateginio planavimo patirtį, tinkamus metodus pritaiko savo veikloje;

10.8. rengia, derina ir teikia svarstyti bei tvirtinti savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

10.9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskirtas, veikloje;

10.10. vykdo teisės aktais vedėjo pavaduotojui suteiktus įgaliojimus;

10.11. kontroliuoja lėšų paskirstymą iš miesto savivaldybės biudžeto einamosios sąskaitos į asignavimų valdytojų sąskaitas ir pasirašo lėšų pervedimo bankams dokumentus;

10.12. nagrinėja metodinę medžiagą, įstatymus, nutarimus, sprendimus, įsakymus, kitus teisės aktus ir raštus, informuoja skyriaus tarnautojus bei duoda jiems atitinkamus nurodymus;

10.13. kontroliuoja, kad laiku būtų pateiktos ataskaitos ir kita reikalinga informacija Finansų ministerijai ir kitoms institucijoms apie miesto savivaldybės biudžeto planinius rodiklius, jų vykdymą, biudžetinių įstaigų skolas, biudžeto skolų limitų vykdymą;

10.14. kontroliuoja valstybinės žemės, priskirtos miesto savivaldybei, nuomos mokesčio administravimą;

10.15. kontroliuoja, kad laiku būtų parengtos ir Konkurencijos tarybai pateiktos suteiktos valstybės pagalbos dydžio miesto savivaldybės teritorijoje įregistruotiems juridiniams asmenims ataskaitos ir pateikta informacija valstybės pagalbos gavėjams apie Konkurencijos taryboje įregistruotą valstybės (de minimis) pagalbą;

10.16. kontroliuoja, kad laiku būtų parengtos ir pateiktos Valstybinei mokesčių inspekcijai žemės nuomos mokesčio įplaukų ataskaitos;

10.17. kontroliuoja, kad laiku būtų parengti valstybinės žemės nuomos mokesčio skolininkų sąrašai;

10.18. Tvirtina konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį viešojo sektoriaus apskaitos konsoliduotoje informacinėje sistemoje (VSAKIS);

10.19. vykdo kitus Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytus pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų pasiekti strateginiai savivaldybės tikslai.

10.20. vykdo skyriaus vedėjo funkcijas vedėjo atostogų, laikino nedarbingumo, ilgalaikės komandiruotės metu.

10.21. vykdo kitus vedėjo pavedimus pagal savo kompetenciją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

11. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.