Antanas Butkevičius

vedėjo pavaduotojas
Telefonas: (8 315) 55 150, mob. tel. 8 620 24 321
El. paštas: antanas.butkevicius@alytus.lt
Kabinetas: 430
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė –  karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija –13.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą ir užtikrinti skyriaus veiklos nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą bei teikti siūlymus dėl jų tobulinimo.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybė tarnautojas vykdo bendrosios veiklos ­– strateginio planavimo ir finansų valdymo – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

7. Turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, iš jų 1 metų finansinio darbo patirtį.

8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Biudžeto sandaros, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius biudžeto sudarymą ir vykdymą, žemės mokesčio administravimą, teisės aktus, reglamentuojančius strateginį ir investicijų planavimą, Dokumentų rengimo.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą;

9.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

10. Mokėti:

10.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

10.2. dirbti  kompiuterio „Microsoft Office" programiniu paketu ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programiniais paketais.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Siekdamas užtikrinti tinkamą savivaldybės strateginį planavimą, biudžeto planavimą, vykdymą ir jo apskaitą, savivaldybės paskolų apskaitą, žemės nuomos mokesčio administravimą ir duomenų teikimą valstybės pagalbos registrui, vedėjas atlieka šias funkcijas:

11.1. organizuoja  skyriaus darbą, vykdydamas skyriaus veiklos nuostatų ir savivaldybės administracijos veiklos reglamento reikalavimus;

11.2. užtikrina tiesiogiai pavaldžių tarnautojų darbo pareigų atlikimą;

11.3. užtikrina miesto savivaldybės strateginio planavimo, biudžeto sudarymo, patikslinimo ir jo apskaitos, savivaldybės paskolų apskaitos, asignavimų valdytojų finansavimo ir kitų pagal skyriaus kompetenciją klausimų sprendimo organizavimą laiku;

11.4. vykdo teisės aktais vedėjui suteiktus įgaliojimus;

11.5.  derina ir esant reikalui rengia savivaldybės tarybos sprendimų  dėl savivaldybės strateginio planavimo, biudžeto projekto ir jo tikslinimo, metinės apyskaitos tvirtinimo ir kitus pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų projektus;

11.6. nagrinėja dokumentų, susijusių su skyriaus funkcijų vykdymu, projektus, pasiūlymus ir teikia išvadas;

11.7. konsultuoja finansų klausimais asignavimų valdytojus;

11.8. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas;

11.9. teikia savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui informaciją apie miesto savivaldybės biudžeto vykdymą;

11.10. rengia ir kontroliuoja raštų įvairiais miesto savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo klausimais parengimą;

11.11. kontroliuoja lėšų paskirstymą iš miesto savivaldybės biudžeto einamosios sąskaitos į asignavimų valdytojų sąskaitas ir pasirašo lėšų pervedimo bankams dokumentus;

11.12. analizuoja miesto savivaldybės biudžeto pajamas ir išlaidas, asignavimų valdytojų įsiskolinimus ir priima atitinkamus sprendimus bei teikia pasiūlymus;

11.13. nagrinėja metodinę medžiagą, įstatymus, nutarimus, sprendimus, įsakymus, kitus teisės aktus ir raštus, informuoja skyriaus tarnautojus bei duoda jiems atitinkamus nurodymus;

11.14. dalyvauja ir teikia informaciją finansavimo klausimais mero, administracijos direktoriaus pasitarimuose;

11.15. kontroliuoja, kad laiku būtų pateiktos ataskaitos ir kita reikalinga informacija Finansų ministerijai ir kitoms institucijoms apie miesto savivaldybės biudžeto planinius rodiklius, jų vykdymą, biudžetinių įstaigų skolas, biudžeto skolų limitų vykdymą;

11.16. kontroliuoja valstybinės žemės, priskirtos miesto savivaldybei, nuomos mokesčio administravimą;

11.17. kontroliuoja, kad laiku būtų parengtos ir Konkurencijos tarybai pateiktos suteiktos valstybės pagalbos dydžio miesto savivaldybės teritorijoje įregistruotiems juridiniams asmenims ataskaitos ir pateikta informacija valstybės pagalbos gavėjams apie Konkurencijos taryboje įregistruotą valstybės (de minimis) pagalbą;

11.18. kontroliuoja, kad laiku būtų parengtos ir pateiktos Valstybinei mokesčių inspekcijai žemės nuomos mokesčio įplaukų ataskaitos;

11.19. kontroliuoja, kad laiku būtų parengti valstybinės žemės nuomos mokesčio skolininkų sąrašai;

11.20. Tvirtina konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį viešojo sektoriaus apskaitos konsoliduotoje informacinėje sistemoje (VSAKIS);

11.21. organizuoja skyriaus informacinius pasitarimus veiklos klausimais, supažindina skyriaus tarnautojus su naujausiais savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus priimtais teisės aktais ir nurodymais;

11.22. rengia ir derina savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

11.23. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskirtas, veikloje.

11.24. rengia dokumentus dėl pavaldžių skyriaus karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo;

11.25. rengia skyriaus veiklos nuostatus, skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, juos esant reikalui tikslina ir teikia administracijos direktoriui tvirtinti.

11.26. vykdo kitus administracijos direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.