Audronė Ardaravičienė

sekretorė referentė
Telefonas: (8 315) 55 174
El. paštas: svietimas@alytus.lt
Kabinetas: 423
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. gruodžio 1 d.

įsakymu Nr. DP-318-(4.26)  

 

ŠVIETIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO REFERENTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Švietimo skyriaus vyresnysis referentas yra Alytaus miesto savivaldybės administracijos specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis užmokestį iš savivaldybės biudžeto.

 

II. PASKIRTIS

 

2. Švietimo skyriaus vyresniojo referento pareigybė reikalinga padėti organizuoti Švietimo skyriaus vedėjo ir vedėjo pavaduotojo darbą, tvarkyti skyriaus raštvedybą.  

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRESNIAJAM REFERENTUI

 

3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, švietimą, darbo santykių reguliavimą, sugebėti jais vadovautis. Išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Švietimo įstatymą, Valstybinės švietimo strategijos nuostatas ir kitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintus valstybinę švietimo politiką reglamentuojančius dokumentus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei jais tvirtinamus dokumentus, Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba), savivaldybės mero (toliau – meras) ir savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktorius) teisės aktus švietimo klausimais, švietimo įstaigų vadybos, švietimo veiklos ir švietimo pagalbos organizavimo, švietimo priežiūros ir švietimo stebėsenos dokumentus, viešojo administravimo procedūras, tarnybinio etiketo reikalavimus, Dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūros normas.

5. Gebėti:

5.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.2. dirbti komandoje.

6. Mokėti:

6.1. kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti dokumentus;

6.2. dirbti kompiuteriu (naudotis „Microsoft Office" programų paketu), ryšių ir dauginimo technika;

6.3. vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, Savivaldybės administracijos nuostatais ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu. 

7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam.

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRESNIOJO REFERENTO FUNKCIJOS

 

8. Dirba Švietimo skyriaus raštinėje, atsakinėja į telefono skambučius ir čia priima lankytojus iš savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kitus suinteresuotus asmenis ir suderina jų susitikimo laiką su Švietimo skyriaus vedėju, vedėjo pavaduotoju ir (arba) tarnautojais.   

9. Padeda organizuoti Švietimo skyriaus vedėjo ir vedėjo pavaduotojo darbą, nustatyta tvarka gaudamas ir perduodamas jų pavedimus, informaciją, raštus ir kitą dokumentaciją kitiems Švietimo skyriaus tarnautojams ir savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktoriams, kontroliuoja jų nurodytų atlikimo terminų vykdymą.

10. Organizuoja Švietimo skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo ir kitų tarnautojų darbo vietų aprūpinimą kanceliarinėmis prekėmis.

11. Organizuoja Švietimo skyriaus vedėjo telefoninius pokalbius, perduoda telefonogramas ir informacinius pranešimus faksu bei elektroniniu paštu, kviečia nurodytus asmenis į pasitarimus.

12. Teikia informacinę ir kitokią tarnybinę pagalbą kitiems savivaldybės administracijos padaliniams ir kitoms institucijoms jų prašymu, teikia informaciją asmenims (pareiškėjams) Švietimo skyriaus ir savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbo organizavimo klausimais.

13. Rengia ir spausdina dokumentų projektus, užtikrina Švietimo skyriaus vedėjui pasirašyti teikiamų dokumentų projektų tinkamą įforminimą.

14. Parengia ir nustatyta tvarka į savivaldybės archyvą perduoda archyvines bylas.

15. Dokumentų valdymo sistemoje „Avilys" registruoja Švietimo skyriaus vedėjo įsakymus švietimo organizavimo ir švietimo priežiūros klausimais, gaunamus švietimo sistemos vidaus raštus, vykdomų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo projektų dokumentus.

16. Registruoja Švietimo skyriaus tarnautojus ir darbuotojus, kurie darbo metu išvyksta į savivaldybės švietimo biudžetines ir viešąsias įstaigas ar kitas institucijas.

17. Rengia Švietimo skyriaus tarnautojų ir darbuotojų budėjimo Švietimo skyriaus raštinėje pietų pertraukos metu grafiko projektą, teikia jį pasirašyti Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojui ir tvirtinti Švietimo skyriaus vedėjui.  

18. Saugo Švietimo skyriaus apvalų antspaudą su užrašu „Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus raštinė", kurį deda ant Švietimo skyriaus vedėjo įsakymų ir kitų dokumentų nuorašų, kopijų ir išrašų.    

19. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymų projektus švietimo klausimais.

20. Rengia savivaldybės mero potvarkių projektus dėl kasmetinių atostogų suteikimo savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktoriams ir direktorių pareigų atlikimo jų kasmetinių atostogų metu.

21. Rengia savivaldybės mero potvarkių projektus dėl savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių vykimo į tarnybines komandiruotes ir direktorių pareigų atlikimo jų tarnybinių komandiruočių metu.

22. Pildo Švietimo skyriaus tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

23. Vykdo Švietimo skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus švietimo klausimais, siekdamas savivaldybės metinėje švietimo veiklos programoje numatytų prioritetinių krypčių ir iškeltų uždavinių įgyvendinimo.

24. Vykdo Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal Švietimo skyriaus kompetenciją.   

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

25. Vyresnysis referentas pavaldus Švietimo skyriaus vedėjui.