Audronė Ardaravičienė

sekretorė referentė
Telefonas: (8 315) 55 174
El. paštas: svietimas@alytus.lt
Kabinetas: 423
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. gegužės 15 d.

įsakymu Nr. DV-610  

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. balandžio 27  d.

įsakymo Nr. DV-545

redakcija)

 

 

 

ŠVIETIMO SKYRIAUS SEKRETORIAUS REFERENTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I  SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Švietimo skyriaus sekretorius referentas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II  SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo darbo patirtį;

3.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, švietimą, darbo santykių reguliavimą, sugebėti jais vadovautis. Išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Švietimo įstatymą, Valstybinės švietimo strategijos nuostatas ir kitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintus valstybinę švietimo politiką reglamentuojančius dokumentus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei jais tvirtinamus dokumentus, Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba), savivaldybės mero (toliau – meras) ir savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktorius) teisės aktus švietimo klausimais, švietimo įstaigų vadybos, švietimo veiklos ir švietimo pagalbos organizavimo, švietimo priežiūros ir švietimo stebėsenos dokumentus, viešojo administravimo procedūras, tarnybinio etiketo reikalavimus, Dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūros normas;

3.4. gebėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" ir „Avilio" programų paketais, ryšių ir dauginimo technika. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas, rengti dokumentus;

3.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;

3.6. būti sąžiningam, pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Dirba Švietimo skyriaus raštinėje, atsakinėja į telefono skambučius ir čia priima lankytojus iš savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kitus suinteresuotus asmenis ir suderina jų susitikimo laiką su Švietimo skyriaus vedėju, vedėjo pavaduotoju ir (arba) tarnautojais.   

5. Padeda organizuoti Švietimo skyriaus vedėjo ir vedėjo pavaduotojo darbą, nustatyta tvarka gaudamas ir perduodamas jų pavedimus, informaciją, raštus ir kitą dokumentaciją kitiems Švietimo skyriaus tarnautojams ir savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktoriams, kontroliuoja jų nurodytų atlikimo terminų vykdymą.

6. Organizuoja Švietimo skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo ir kitų tarnautojų darbo vietų aprūpinimą kanceliarinėmis prekėmis.

7. Organizuoja Švietimo skyriaus vedėjo telefoninius pokalbius, perduoda telefonogramas ir informacinius pranešimus elektroniniu paštu, kviečia nurodytus asmenis į pasitarimus.

8. Teikia informacinę ir kitokią tarnybinę pagalbą kitiems savivaldybės administracijos padaliniams ir kitoms institucijoms jų prašymu, teikia informaciją asmenims (pareiškėjams) Švietimo skyriaus ir savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbo organizavimo klausimais.

9. Rengia ir spausdina dokumentų projektus, užtikrina Švietimo skyriaus vedėjui pasirašyti teikiamų dokumentų projektų tinkamą įforminimą.

10. Dalyvauja rengiant savivaldybės metinę švietimo veiklos programą, Švietimo skyriaus mėnesio planus.

11. Dokumentų valdymo sistemoje „Avilys" registruoja Švietimo skyriaus vedėjo įsakymus švietimo organizavimo ir švietimo priežiūros klausimais, gaunamus švietimo sistemos vidaus raštus, vykdomų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo projektų dokumentus.

12. Parengia ir nustatyta tvarka į savivaldybės archyvą perduoda archyvines bylas pagal šios pareigybės kompetenciją, parengia jų perdavimo ir priėmimo aktus.

13. DVS „Avilys" registruoja savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių prašymus miesto savivaldybės merui dėl atostogų ir komandiruočių.

14. Registruoja Švietimo skyriaus tarnautojus ir darbuotojus, kurie darbo metu išvyksta į savivaldybės švietimo biudžetines ir viešąsias įstaigas ar kitas institucijas.

15. Saugo Švietimo skyriaus apvalų antspaudą su užrašu „Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus raštinė", kurį deda ant Švietimo skyriaus vedėjo įsakymų ir kitų dokumentų nuorašų, kopijų ir išrašų.    

16. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymų projektus švietimo klausimais.

17. Pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo.

18. Esant reikalui, rengia informaciją savo veiklos klausimais.

19. Dalyvauja įgyvendinant projektus, susijusius su dokumentų valdymo procesų tobulinimu, naujų dokumentų valdymo sistemų diegimu.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.