Adomas Andrušaitis

vedėjos pavaduotojas
Telefonas: (8 315) 55 153, mob. tel. 8 620 24 504
El. paštas: adomas.andrusaitis@alytus.lt
Kabinetas: 415
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. vasario 28  d.

įsakymu Nr. P-80

 

SPORTO IR  REKREACIJOS  SKYRIAUS VEDĖJO

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Sporto ir rekreacijos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra  karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 13.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą, formuojant ir įgyvendinant  valstybės bei savivaldybės kūno kultūros, sporto, turizmo ir sveikos gyvensenos politiką.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities  – kūno kultūros, sporto, turizmo ir rekreacijos administravimo – funkciją.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities edukologijos arba sporto krypties išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį, iš jų ne mažesnę kaip vienerių metų  kūno kultūros ir sporto  darbo patirtį.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą.

9. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles.

10. Gebėti:

10.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą:

10.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

10.3. dirbti komandoje.

11. Mokėti:

11.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus;

11.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programų paketu;

11.3. anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą A1 lygiu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

12. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities uždavinių ir funkcijų vykdymą, šis valstybės tarnautojas:

12.1. įgyvendina valstybinę sporto ir sveikos gyvensenos politiką Alytaus mieste;

12.2. formuoja ir įgyvendina savivaldybės sporto ir sveikos gyvensenos politiką;

12.3. kontroliuoja turizmo informacijos plėtros programos įgyvendinimą;

12.4. užtikrina miesto sporto komandų dalyvavimą visų lygių varžybose;

12.5. bendradarbiauja su šalies ir tarptautinėmis sporto organizacijomis, ruošiant didelio meistriškumo sportininkus;

12.6. atstovauja savivaldybės strateginių sporto šakų interesams šalies sporto federacijose;

12.7. inicijuoja ir organizuoja miesto sporto renginius ir šventes;

12.8. koordinuoja savivaldybės įstaigų sporto bazių veiklą;

12.9. kontroliuoja mokomąjį sportinį darbą;

12.10. analizuoja sporto plėtros tendencijas mieste;

12.11. bendradarbiauja su šalies ir tarptautinėmis sporto organizacijomis;

12.12. inicijuoja ir koordinuoja sporto įstaigų ir organizacijų steigimą, likvidavimą, reorganizavimą;

12.13. dalyvauja darbo grupių ir komisijų, į kurių sudėtis paskirtas, veikloje;

12.14. inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicinius projektus;

12.15. organizuoja investicinių projektų įgyvendinimo priemones siekdamas sutartyse nustatyto  rezultato;

12.16. tvirtina miesto trenerių ir sportininkų kvalifikacines kategorijas;

12.17. tikrina ir tvirtina  kasmetines mokomųjų sportinių grupių tarifikacijas;

12.18. rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir teikia dėl  jų išvadas;

12.19. rengia skyriaus nuostatus, tarnautojų pareigybių aprašymus, skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

12.20. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą;

12.21. rengia kasmetinių atostogų grafiką;

12.22. rengia dokumentus dėl skyriaus tarnautojų skatinimo, apdovanojimo, tarnybinės nuobaudos skyrimo

12.23. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus;

12.24. teikia pasiūlymus vadovams skyriaus veiklos tobulinimo, naujovių diegimo klausimais, analizuoja ir vertina problemas, pokyčius, procesus;

12.25. koordinuoja miesto sporto įstaigų administracijos ir trenerių kvalifikacijos kėlimo programas;

12.21. rūpinasi neįgaliųjų integracija į visuomenę per kūno kultūrą ir sportą;

12.22. kontroliuoja kūno kultūros ir sporto programos projektų įgyvendinimą;

12.23. koordinuoja sporto ir turizmo įstaigų veiklą.

13. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos direktoriaus pavaduotojo, kontroliuojančio ir koordinuojančio skyriaus veiklą, nurodymais pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos klausimais.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

14. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kontroliuojančiam ir koordinuojančiam skyriaus veiklą.